A-well-a, everybody’s heard about the bird…

very cool duckBird, bird, bird, b-bird is the word
A-well-a, bird, bird, bird, b-bird is the word
A-well-a, bird, bird, bird, b-bird is the word
A-well-a, bird, bird, b-bird is the word
A-well-a, bird, bird, bird, b-bird is the word
A-well-a, bird, bird, bird, b-bird is the word
A-well-a, bird, bird, bird, b-bird is the word
A-well-a, bird, bird, bird, b-bird is the word
A-well-a, don’t you know about the bird
Well, everybody’s talking about the bird
A-well-a, bird, bird, b-bird is the word
A-well-a, bird

Surfin’ bird
Bbbbbbbbbbbbbbbbbb, aaah

Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa
Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-ooma-mow-mow
Papa-ooma-mow-mow

Papa-ooma-mow-mow, papa-ooma-mow-mow
Papa-ooma-mow-mow, papa-ooma-mow-mow
Ooma-mow-mow, papa-ooma-mow-mow…